Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w dniu 1 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o połączeniu Banku Spółdzielczego w Starej Białej (banku przejmującego) z Sierpeckim Bankiem Spółdzielczym w Sierpcu (bankiem przejmującym), co formalnie zakończyło proces łączenia obu banków. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku banku przejmowanego (Sierpeckiego Banku Spółdzielczego) na bank przejmujący (Bank Spółdzielczy w Starej Białej) co oznacza, że z dniem połączenia Bank Spółdzielczy w Starej Białej stał się następcą prawnym Sierpeckiego Banku Spółdzielczego i z mocy prawa wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Sierpeckiego Banku Spółdzielczego, w tym również wynikające z zawartej z Państwem umowy.

Co dla Państwa oznacza ta zmiana?

Powyższa zmiana nie ma żadnego wpływu na ważność zawartej umowy i nie wymaga podejmowania przez Państwa jakichkolwiek czynności. Zmiana nie powoduje konieczności kontaktu z Bankiem w celu aktualizacji dokumentów, ani nie wymaga stosowania aneksów do już zawartych umów. Zmiana nie generuje też żadnych dodatkowych kosztów po Państwa stronie, jak również warunki umowy, zasady obsługi. Bez zmian pozostają też numery Państwa rachunków bankowych, adresy i numery telefonów placówek Banku.

Informujemy również, że z chwilą połączenia Bank Spółdzielczy w Starej Białej stał się administratorem Państwa danych osobowych w związku z czym, przekazujemy klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Starej BiałejLogowanie do Bankowości Internetowej dla dotychczasowych Klientów Sierpeckiego Banku Spółdzielczego: